bgen

For clients

LoginНачало Обявление за инвестиционно намерение 06
Print E-mail

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ЗП ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЧАУШЕВ

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 82, ет. 6, офис 607, телефон за контакт – 0893/601065, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че ЗП ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЧАУШЕВ има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на сондаж и система за капково напояване за: Трайни насаждения – ябълки, находящи се в ПИ № 020011, целият с площ от 437.822 дка, м. Бозалъка, с. Мирово, ЕКАТТЕ 48372, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора“.

1. Резюме на предложението

Сондажът и системата за капково напояване ще се използва за напояване на трайни насаждения – ябълки, находящи се в ПИ № 020011, целият с площ от 437.822 дка, м. Бозалъка, с. Мирово, ЕКАТТЕ 48372, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.

- Характеристики на сондажа: Дълбочината на сондажа ще бъде 25 м. с експлоатационна колона от ПВЦ тръби с диаметър 200 мм в интервала 0-25 м., водоприемна част от ПВЦ филтри с диаметър 200 мм в интервалите 5-11 м., 12-18 м. и 20-24 м., засипка в затръбното пространство в интервала 2-25 м. и циментов тампонаж в интервала 0-2 м. Водовземането за напояване на ябълковите насаждения ще се осъществява сезонно в периода 01.04 – 30.11, чрез потопяема помпа.

Системата за капково напояване ще се изгражда от съответните специалисти и ще се постави паралелно със засаждането на дръвчетата.

При реализиране на инвестиционното предложение и експлоатацията му не се предвижда генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Реализирането на инвестиционното предложение и експлоатацията му няма да окажат негативно влияние върху околната среда.

 

Дата на публикуване: 27.07.2017 г.

 


Copyright © 2012 www.semele.eu.