bgen

For clients

LoginНачало Обявление за инвестиционно намерение 05
Print E-mail

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от СЕМЕЛЕ ООД

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 82, ет. 6, офис 607, телефон за контакт – 0893/601065, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че „Семеле“ ООД има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на система за капково напояване на обект: Трайни насаждения – ябълки, находящи се в ПИ № 020011, целият с площ от 437.822 дка, м. Бозалъка, с. Мирово, ЕКАТТЕ 48372, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора“

1. Резюме на предложението

Системата за капково напояване ще се използва за напояване на трайни насаждения – ябълки, находящи се в ПИ № 020011, целият с площ от 437.822 дка, м. Бозалъка, с. Мирово, ЕКАТТЕ 48372, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.

ИНВЕСТИТОР: „Семеле“ ООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: ЗП Димитър Василев Чаушев, „Топфрут 1“ ЕООД – земеделски производител, „Грийнс-Ейпъл“ ООД – земеделски производител, „Фреш милениум“ ЕООД – земеделски производител, ЕТ „Деси 95 – Десислава Моллова – земеделски производител, ЗП Златка Паунова Найденова – земеделски производители

При реализиране на инвестиционното предложение и експлоатацията му не се предвижда генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Реализирането на инвестиционното предложение и експлоатацията му няма да окажат негативно влияние върху околната среда.


Дата на публикуване: 27.07.2017 г.

 

 


Copyright © 2012 www.semele.eu.