bgen

For clients

LoginНачало Обявление за инвестиционно намерение 02
Print E-mail

ОБЯВЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение


От: ЗП „ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЧАУШЕВ“, с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Сашо Димитров“ No 28
Контакти: 0893/601065, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.semele.eu 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че ЗП „ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЧАУШЕВ“ има следното инвестиционно предложение:
Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец /северен/, разположен в поземлен имот № 001130, местност „Чалтика“, землище с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Характеристика на инвестиционното предложение:
Кладенецът ще се използва за напояване на ябълкови насаждения, стопанисвани от ЗП Димитър Василев Чаушев, находящи се в поземлени имоти с номера 001132, 001134, 001066, 001079, 001133, 001135, 001069 и обща площ 178,589 дка. Всички имоти се намират в землището на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, местност „Чалтика“, в непосредствена близост до бъдещия сондаж.

Кладенецът ще бъде разположен в поземлен имот 001130, находящ се в землището на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, местност „Чалтика“, географски координати N 420 10/ 15,870//; E 250 10/ 15,058//, надморска височина 139 м. Дълбочината на сондажа ще бъде 20 м. с експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър 200 мм в интервала 0,00-20,00 м., водоприемна част от PVC филтри с диаметър 200 мм в интервала 6,50-17,00 м., гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-20,00 м. и циментов тампонаж в интервала 0,00-5,00 м. Водовземането за напояване на ябълковите насаждения ще се осъществява сезонно в периода 01.04 – 30.11, чрез потопяема помпа, монтирана в интервала 17,00-18,50 м. Предвижда се максимален годишен обем на черпене от 171 442 м3, при средноденонощен дебит 5,44 л/сек. и максимален дебит на черпене 10 л/сек.

 

При реализиране на инвестиционното предложение и експлоатацията му не се предвижда генериране на отпадъци и отпадъчни води.
Реализирането на инвестиционното предложение и експлоатацията му няма да окажат негативно влияние върху околната среда.

Дата на публикуване: 13.03.2015 г.

 


Copyright © 2012 www.semele.eu.