bgen

For clients

LoginНачало Обявление за инвестиционно намерение 01
Print E-mail

ОБЯВЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение


От: „СЕМЕЛЕ“ ООД, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ No 82, ет. 6, офис 607, ЕИК 201375197
Контакти: 0893/601065, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.semele.eu 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че „СЕМЕЛЕ“ ООД има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец /южен/, разположен в поземлен имот № 001130, м. „Чалтика“, землище с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Кладенецът ще се използва за напояване на зелените площи /около 4 300 м2/, предвидени при изграждане на обект „БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ПАКЕТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА С ШОУРУМ“, разположен в имот 001130, находящ се в землището на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, местност „Чалтика“ и за противопожарни нужди на същия обект.
Предназначението на сградата ще бъде за съхранение, сортиране, пакетиране и маркетинг на пресни плодове и зеленчуци – ябълки, круши, кайсии, дини, зеле, карфиол, китайско зеле и др. Странично ще има паркинг за тирове и водоем за противопожарни нужди. Основната сграда ще бъде ориентирана север-юг перпендикулярно на пътя. Пред сградата ще има двустранен служебен паркинг за 30 коли. Товароразтоварните дейности ще се обособят странично от източна страна. Площта на сградата е около 5 700 кв. м., като основната част от нея ще е заета от хладилни камери за съхранение на плодове и зеленчуци. Общият брой на хладилните камери ще е 28, като 27 от тях ще се изградят двустранно на два коридора свързани с манипулационно и експедиция и една камера за предохлаждане. За почистване и сортиране на плодовете и зеленчуците е предвидено манипулационно помещение. В предната част на сградата ще бъде разположена административно-битовата част. Тя ще е на два етажа и ще съдържа: вход, фоайе, стълбище, санитарно-битови помещения, стая за почивка на персонала, две лаборатории - микробиологична и химична, главно ел. табло, и на второ ниво: приемна зала, управител, зала мениджърски екип, счетоводство и санитарен възел. Обектът е въведен в експлоатация от Община Първомай.
Кладенецът ще бъде разположен в поземлен имот 001130, находящ се в землището на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, местност „Чалтика“, географски координати N 420 10/ 11,908//; E 250 10/ 15,603//, надморска височина 138,43 м. Дълбочината на сондажа ще бъде 20 м. с експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър 200 мм в интервала 0,00-20,00 м., водоприемна част от PVC филтри с диаметър 200 мм в интервала 6,50-17,00 м., гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-20,00 м. и циментов тампонаж в интервала 0,00-5,00 м. Водовземането за напояване на зелените площи ще се осъществява сезонно в периода 01.04 – 30.11, чрез потопяема помпа, монтирана в интервала 17,00-18,50 м. Предвижда се максимален годишен обем на черпене от 8 256 м3, при средноденонощен дебит 0,26 л/сек. и максимален дебит на черпене 10 л/сек. Водовземането за противопожарни нужди ще се осъществява при възникнал пожар, без ограничение на количеството черпена вода.


При реализиране на инвестиционното предложение и експлоатацията му не се предвижда генериране на отпадъци и отпадъчни води.
Реализирането на инвестиционното предложение и експлоатацията му няма да окажат негативно влияние върху околната среда.

Дата на публикуване: 13.03.2015 г.

 


Copyright © 2012 www.semele.eu.