bgen

For clients

LoginНачало Обявление 09
Обявление 09 Print E-mail

ОБЯВЛЕНИЕ

от СЕМЕЛЕ ООД

Организация на производители на плодове и зеленчуци

ЕИК 201375197


Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 82, ет. 6, офис 607.

За контакт: 0893/601065, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.semele.eu

На основание на § 6. (1) от Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на Мярка 21

"Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни

предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19"; от

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. В сила от

07.08.2020 г. Издадена от министъра на земеделието, храните и горите Обн. ДВ. бр.70

от 7 Август 2020г., доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 20

Април 2021г.

Уведомяваме цялата общественост, че СЕМЕЛЕ ООД организация на

производители на плодове и зеленчуци е кандидатствалa по подмярка 21.3

"Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати

групи и организации на производители COVID 3" - за микро-, малки и средни

предприятия, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I към

Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и признати групи и

организации на производители.

Полученa безвъзмездна финансова помощ от ЕЗФРСР в размер на 9 207,00 лв.,

изплатена от Държавен фонд „Земеделие“.

С подкрепата се постигат следните цели на организацията на производители на плодове

и зеленчуци СЕМЕЛЕ ООД:

1. гарантиране конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността

на земеделските стопанства и организацията на производители;

2. осигуряване непрекъснатост на селскостопанските дейности и на дейността на

малките предприятия, занимаващи се с маркетинг и преработка, предлагане на пазара

или развитие на селскостопански продукти;

3. запазване здравето на заетите в селското стопанство.

Уведомлението е във връзка с изпълнение на изискването в съответствие с Приложение

III, част 1, точка 2 Задължения на бенефициерите, подточка 2.2, буква „а“ от

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 808/2014 НА КОМИСИЯТА, от 17 юли 2014

година, за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на

Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските

райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Дата на публикуване: 09.11.2021 г.

 


Copyright © 2012 www.semele.eu.