bgen

For clients

LoginНачало Обявление за инвестиционно намерение 07
Обявление за инвестиционно намерение 07-08.04.2021 Print E-mail


ОБЯВЛЕНИЕ

за Инвестиционно намерение за изпълнение на Проект „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ за собствени нужди на покрива и оптимизация на осветлението в „БАЗА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ в УПИ-130 – извън регулация, м „Чалтика“, землище с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив“, като организация на производители на плодове и зеленчуци „СЕМЕЛЕ” ООД гр. Пловдив, съгласно изискванията на № BG06RDNP001- 4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., на Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Инвеститор/ Възложител: „СЕМЕЛЕ” ООД – организация на производители на плодове и зеленчуци.

Инвестиционното намерение обхваща следните поземлени имоти:

1. УПИ-130 – извън регулация, м „Чалтика“, землище с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив. Инвестициите са необходими за оптимизиране на енергопотреблението в „БАЗА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“, чрез ефективното използване на алтернативни ресурси. Модернизирането, ще допринесе за подобряване на производство, съхранението и реализацията на продукция на плодове и зеленчуци произвеждана от член-производителите.

Инвестициите ще допринесат за постигане на следните цели на организацията на производители:

Повишаване на енергийната ефективност в „БАЗА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ на организация на производители „СЕМЕЛЕ“ ООД и опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии от производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление с обща мощност до 1 MWp и изпълнение на Етап 1 мощност до 700 kWp. Обновяване на наличните материални активи, чрез оптимизация на осветление в манипулационно, хладилна част и районно осветление в „БАЗА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ на организация на производители „СЕМЕЛЕ“ ООД


Дата на публикуване: 08.04.2021 г.

 


Copyright © 2012 www.semele.eu.